KING
training

development

we steken nog altijd meer energie in pogingen bepaalde dingen
níet meer te doen, dan andere dingen wél te doen...

teamcoaching

Wanneer wij met een team aan het werk gaan streven we naar een commitment van minimaal een jaar, in variabele frequentie en intensiteit, al naar gelang de behoefte en de ruimte in tijd en budget. Vanuit onze definitie van een sterk en professioneel team brengen we ontwikkeling op gang in de volgende drie gebieden:

1. Een gemeenschappelijke en door alle leden onderschreven doelstelling die boven de individuele doelstellingen uitstijgt. (het geheel is meer dan de som der delen)

2. Een onderlinge taak- en verantwoordelijkheidsverdeling die aansluit bij de individuele competenties van de leden en die de voor de doelstelling benodigde kwaliteiten omvat.

3. Gezamelijk overeengekomen spelregels t.a.v. de besluitvorming en de onderlinge communicatieve en relationele processen.

Aan een traject gaat altijd een teamasessment vooraf in de vorm van een aantal sessies met de opdrachtgever en leden van het team. Op basis van dit asessment kiezen we gezamenlijk voor een vorm van begeleiding.

vormen van teamcoaching

teamvorming

Bij de start van een nieuw samengesteld team kan begeleiding ervoor zorgen dat het een goede start wordt met grondige onderlinge kennismaking, het expliciteren van de aanwezige kwaliteiten, het maken van afspraken, het gelijk starten van een aantal goede gewoontes en het definiëren van het gemeenschappelijke doel. Deze vorm van teamwerk richt zich vooral op onderlinge relaties en samenwerking.

teambegeleiding

‘Begeleiding’ van een team richt zich primair op de inhoud van het werk, op de werkprocessen en de taakverdeling. Het gaat hier nu niet zozeer om hoe we het doen, maar om wat we doen.

teamontwikkeling

Een team dat al enige tijd goed functioneert kan behoefte krijgen aan een hoger niveau van gezamelijke inspiratie, onderlinge samenwerking en individuele onderscheiding. Bij teamontwikkeling kan het ook gaan om de versterking van vergadertechnische vaardigheden, besluitvormingstechnieken of onderlinge feedbackvaardigheid.

crisisinterventie

Er zijn problemen en men komt er niet of maar gedeeltelijk of te langzaam zelf uit. Een begeleiding van buitenaf kan dan de vorm krijgen van een beperkte periode van begeleiding van buiten, die zich beperkt tot het herstel van de onderlinge verhoudingen en de effectiviteit van het team.

deskundigheidsbevordering

Een professioneel team kan een aanleiding vinden om extern een bepaalde deskundigheids-training in te huren. Het team leert dan samen in een training aanvullende professionele vaardigheden en inzichten. B.v. nieuwe inspiratie t.a.v. leiderschapsontwikkeling voor een management-team, of uitbreiding van gesprekstechnische vaardigheden voor een team van personeelswerkers, of een gezamelijke training time-management ter versterking van de persoonlijke effectiviteit.

versterking van onderlinge band

Elk team is gebaat bij periodieke activiteiten die de hechtheid van het team bevorderen. Dit is te zien als een periodiek onderhoud van het welbevinden van de leden in relatie tot elkaar. Voorbeelden hiervan zijn gezamelijke ondernemingen buiten de werksfeer, als outward-bound training, culturele excursies, creatieve of sportieve activiteiten.

Wij komen met plezier  bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking en verkenning van behoefte en mogelijkheden.